Regulamin

1. Informacje Ogólne.

1. Sklep internetowy znajdują się pod adresem rejent.sklep.pl/ kancelaria.sklep.pl prowadzi sprzedaż wysyłkową książek i druków specjalistycznych.

3. Warunki techniczne korzystania z usług są następujące:

- dostęp usługobiorcy do komputera,

- dostęp do Internetu,

- korzystanie z przeglądarki internetowej,

4. Sprzedawca prowadzi sprzedaż w sklepie internetowym wyłącznie na rzecz przedsiębiorców, a niniejszy regulamin nie ma zastosowania do umów zawieranych z udziałem konsumentów.


5. Jeżeli chcą Państwo skontaktować z nami za pomocą poczty elektronicznej prosimy o wysłanie

wiadomości pocztą elektroniczną.

6. Mogą Państwo także skontaktować się z nami telefonicznie pod numerem telefonu:

tel. 576 410 359, tel. 576 410 358, tel. 576 410 352, tel. 34 300 00 15

od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 16:00

7. Jeżeli posiadają Państwo jakiekolwiek pytanie, sugestię lub opinię zapraszamy do kontaktu z Biurem Obsługi Klienta. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania dotyczące oferty i funkcjonowania kancelaria.sklep.pl przyjmiemy zamówienie, a także udzielimy pełnej informacji na temat realizacji zamówienia.

2. Zamówienia.

1. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem formularza zamówienia dostępnego w serwisie: www. kancelaria.sklep.pl

2.Zamówienia towarów mogą składać podmioty prowadzące działalność gospodarczą.
W przypadku, gdy zamawiający wyraża wolę otrzymania faktury VAT zobowiązany jest do podania w formularzu numeru NIP.

3. Złożenie zamówienia polega na wskazaniu sprecyzowanych towarów znajdujących się w asortymencie www. kancelaria.sklep.pl, a następnie na sprecyzowaniu sposobu dostawy. Prawidłowo złożone zamówienie potwierdzane jest systemową, automatyczną wiadomością na adres e-mail wskazany przez użytkownika. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

4.Cena podana przy każdym towarze jest ceną netto obowiązującą w chwili składania zamówienia, przy realizacji zamówienia każdy produkt zawiera cenę netto i brutto.

5. Serwis www kancelaria.sklep.pl jest dostępny przez całą dobę przez 365 dni w roku. W związku z tym zamówienia można składać niezależnie od czasu i dnia.

6. Kupujący informowani są o statusie zamówienia pocztą elektroniczną. W przypadku braku towaru w magazynie, Kupujący jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówienia.

 

3. Dostawa towarów.

 1. Zamówienie jest realizowane w całości, to znaczy po skompletowaniu wszystkich jednorazowo zamówionych. Czas realizacji sklepu jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia przez klienta do chwili wysłania paczki ze sklepu. Czas dostawy oznacza czas dostarczenia przesyłki przez kuriera. Całkowity termin realizacji zamówienia obejmuje czas realizacji sklepu oraz czas dostawy.

 2. Termin realizacji zamówienia wynosi X dni ( ustalany jest zależnie od zamówienia ), zwyczajowo od 3-7 dni a nie dłużej niż 30 dni.

 3. Koszt dostawy doliczany jest do wartości zamówienia - księgi i towary "lekkie" w kraju wysyłamy pocztą kurierską lub poleconymi przesyłkami priorytetowymi  Przesyłki priorytetowe są dostarczane następnego dnia roboczego po dniu nadania. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie wynikłe z pracy poczty.

 4. W przypadku nakładów wyczerpanych, dodruków i zapowiedzi, które w danej chwili nie są dostępne w ofercie wydawcy, klient informowany jest o ewentualnym terminie realizacji zamówienia poprzez pocztę elektroniczną.

 5. Sklep www kancelaria.sklep.pl nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia powstałe nie z jej winy tzn. spowodowane zaniedbaniem firmy kurierskiej oraz poczty.

4. Koszty przesyłki.

 1. Koszty przesyłki przy zamówieniach są sprecyzowane w formularzu zamówień. Przesyłki są realizowane (na terenie kraju) za pośrednictwem firmy kurierskiej.

 2. Wyjątek stanowią produkty oznaczone ** (podwójna gwiazdką), których dostawę pokrywa Sprzedawca bez względu na wartość zamówienia

Przesyłka dostarczana jest do klienta, w razie nieobecności osoby upoważnionej do odbioru paczki kurier uzgadnia telefonicznie z klientem czas dostawy.

5. Zwrot towaru
1. Zgodnie z Ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów  (ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.)klient ma prawo do zwrotu kupionego towaru w ciągu 14 dni od daty doręczenia przesyłki, bez względu na przyczynę.

 1. Zakupiony towar podlega zwrotowi pod warunkiem, że: - nie nosi śladów użytkowania (posiadają więc firmowe metki, naklejki, itp.),   - posiadają oryginalne opakowanie i nie były wykonane na zamówienie
  - nie posiada wad i zniszczeń, z wyjątkiem stanowiących podstawę do reklamacji
  - towar znajduje się w oryginalnym i nienaruszonym opakowaniu, - zwrot nie dotyczy towarów zapisanych na nośnikach w postaci nagrań audio i audio-wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania. Do odsyłanej przesyłki należy dołączyć dokument wz z odsyłanym towarem.
  Sprzedający zobowiązuje się do zwrotu wartości produktu w ciągu 14 dni, przelewem, na konto wskazane przez Kupującego.
  Kwota podlegająca zwrotowi to należność z faktury otrzymanej wraz z zamówionym towarem, różnicowana na podstwie dokumentu wz przygotowanym przez klienta dokonującego zwrotu o ile zwrot dotyczy tylko częsci zamówienia. Koszty wysyłki podlegają zwrotowi w kwocie uznawanej za najtańszy sposób dostawy wg cennika poczty Polskiej a jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  Zwracany towar klient odsyła również na własny koszt. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny.

6. Reklamacje

 1. Wszystkie towary zakupione w www kancelaria.sklep.pl objęte są gwarancją. W przypadku, gdy po otrzymaniu przesyłki Kupujący wykryje jakiekolwiek wady techniczne, jakościowe, bądź uszkodzenia mechaniczne powstałe podczas dostawy, zobowiązany jest do niezwłocznego, nie później niż w terminie 3 dni od daty wykrycia wady do złożenia reklamacji, a w przypadku uszkodzeń w trakcie dostawy również do zgłoszenia zastrzeżenia w liście przewozowym, i wypisanie portokołu szkody w obecności kuriera realizująceog doręczenie. Klient jest zobowiązany złożyć reklamację w terminie 3 dni roboczych od dnia stwierdzenia, że zamówienie jest wadliwe. Klient powinien zbadać zamówienie nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia. Klient traci uprawnienia z rękojmi, jeżeli nie zbadał zamówienia w terminie określonym w zdaniu poprzedzającym lub jeżeli nie zawiadomił Design Printingo wadzie w terminie określonym w zdaniu poprzedzającym. Przesyłki odsyłane za pobraniem nie będą przyjmowane

 2. Reklamacje można składać pisemnie na adres:……., faxem pod nr, albo pocztą elektroniczna na adres…..Do reklamacji należy dołączyć dowód zakupu (paragon fiskalny, faktura VAT) , wypełniony dokument zwrotu towaru oraz wskazać przyczynę reklamacji. Reklamacje złożone po upływie terminu wskazanego w ust. 1 zostaną pozostawione bez rozpoznania.

 3. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi do 14 dni od daty jej wpływu.

 4. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Sprzedawca zobowiązuje się do wymiany produktu na wolny od wad. Jeżeli będzie to niemożliwe z przyczyn od niego niezależnych (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), zaoferuje inny dostępny produkt albo dokona zwrotu na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego według jego wyboru, natychmiast po otrzymaniu przesyłki rozpatrzeniu reklamacji. Zwrotowi podlegają również koszty poniesione przez Kupującego w związku z otrzymaniem wadliwego produktu.

7. Ochrona danych osobowych.

Uprzejmie informujemy, że firma : Design Printing z siedzibą w Częstochowie ul. Matejki 34 NIP 774-123-04- 70

 • pozyskane w drodze indywidualnych działań oraz rejestrowanie podmiotów zainteresowanych nawiązaniem współpracy poprzez stronę http://www.kancelaria.sklep.pl, (zakładka REJESTRACJA) prowadzonych w toku działalności, tworząc bazę danych podmiotów gospodarczych.

  Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), mają charakter danych osobowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest: Design Printing z siedzibą:ul. Matejki 34, 42-200 Częstochowie NIP 774-123-04- 70

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:
ul. Matejki 34, 42-200 Częstochowie lub email: biuro@designprinting.pl

2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

3. Administrator wykorzystuje Państwa dane wyłącznie do przeprowadzania sprzedaży swoich produktów i nie udostępnia ich innym osobom trzecim.

4. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie.

5. Państwa dane osobowe będą przez firmę Design Printing ul. Matejki 34, 42-200 Częstochowie przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów firmy, o których mowa w pkt. 3 powyżej.

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

- żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
- przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez:
- kontakt e-mailowy pod adresem: biuro@designprinting.pl
- kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Design Printing ul. Matejki 34, 42-200 Częstochowie

7. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane w drodze indywidualnych działań oraz rejestrowanie podmiotów zainteresowanych nawiązaniem współpracy poprzez stronę ttp://www.kancelaria.sklep.pl (zakładka REJESTRACJA) prowadzonych w toku działalnosci, ze źródeł publicznie dostępnych, tj. m. in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Głównego Urzędy Statystycznego (GUS), Monitor Rządowy, KRN,  oraz w sposób ręczny w związku z podaniem danych w trakcie współpracy bieżącej.

8. F.H.U. Design Printing z siedzibą w Częstochowie ul. Matejki 34 może podejmować, w oparciu o Pani/Pana dane osobowe, zautomatyzowane decyzje, w tym dokonywać profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.


8. Postanowienia końcowe.

1. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym podane są w złotych polskich i nie zawierają podatku VAT. Do cen towarów zostanie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej w dacie wystawienia faktury. Ceny nie uwzględniają kosztów dostawy.

2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie zamówienia z przyczyn technicznych np.: wadliwe działanie sieci, niezrealizowanie zamówienia lub nieterminowe dostarczenie przesyłki przez pocztę i firmy kurierskie.

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia dokonywane przez osoby trzecie wykorzystujące adres e-mail oraz hasło Użytkownika bez jego wiedzy.

4. Podstawą jakichkolwiek roszczeń stron wynikających z przepisów prawa, jest faktura VAT wystawiona przez Sprzedawcę i dostarczony Kupującemu wraz z zamówionym towarem.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

 

LOGOWANIE
LICZNIK

w ciągu godziny: 0

dzisiaj: 0

w tym miesiącu: 0

wszystkich: 13783

Strona główna
/
Kontakt
Strony internetowe Trustnet